Start
| Tjänster | Produkter | Information | Kontakt | Integritetspolicy

 
 
 
Tjänster
 
 Rengöring av ventilation

 

Visste du om att luften ofta är renare utomhus än inomhus i din bostad?

Damm, smuts och fett samlas i ventilationskanaler, don och fläktar vilket bidrar till en smutsig inomhusmiljö och kan vara brandfarligt.

Orena ventilationskanaler kan leda till fuktskador i våtutrymmen.

Därför tycker vi att det är viktigt att du regelbundet rengör ventilationen i din bostad. Med en väl rengjord ventilation sänker du dessutom dina energikostnader.

Vi på Umeå Första Sotningsdistrikt AB kommer gärna och hjälper dig att rengöra samtliga ventilationskanaler inkl don, volymkåpa och värmeåtervinningsaggregat. Självklart kan du välja att använda dig av rotavdraget.

 Injustering av Ventilation

 

Det är viktigt att andas god luft och efter en rengöring av ventilationen kan det behövas en injustering så det är rätt luftflöden i alla rum.

Fel luftflöden kan leda till fuktskador i våtutrymmen.

Priset kan variera beroende på husets storlek och på vilken ventilation man har.

Pris från 1790 kr

 OVK

 
Enligt lag måste ventilationssystemet underhållas och kontrolleras regelbundet. Dels måste man kontrollera att systemet är rätt installerat och dels att det fungerar som det ska.
Sedan den 1 januari 1992 gäller en ny lag (SFS 1991:1273) som föreskriver när och hur funktionskontrollen ska ske.

Vid den första besiktningen kontrolleras att
ventilationssystemet fungerar enligt gällande föreskrifter.
ventilationen är rätt justerad och att den fungerar som den ska.
ingen smuts, som kan spridas i byggnaden, finns i kanalerna.
det finns instruktioner och skötselanvisningar lättillgängliga.

Vid återkommande besiktning kontrolleras
att ventilationssystemet fungerar som det var tänkt när det togs i bruk.
samma 4 st punkter från första besiktning (se ovan)

De återkommande kontrollerna ska genomföras vart tredje till vart nionde år, beroende på typ av byggnad. Den som utför funktionskontroll skall vara sakkunnig och ha fått riksbehörighet av Boverket eller lokal behörighet av kommunen. Småhus behöver inte kontrolleras av certifierad kontrollant utan där har staten lagt ansvaret på den enskilde villaägaren att själv kontrollera systemet eller låta någon sakkunnig göra det. Skorstensfejaren har behörighet att utföra funktionskontrollen och har dessutom mångårig erfarenhet av ventilationsanläggningar och inregleringar.

För protokoll vid besiktningen
Om det vid kontrollen visar sig att det finns brister i ventilationssystemet, är husets ägare ansvarig för att dessa genast åtgärdas, annars kan husägaren i värsta fall dömmas till att betala vite.

 Besiktning av Eldstäder

 
När du har installerat en eldstad i din bostad ska den besiktas av behörig skorstensfejare före den tas i bruk. Vi kontrollerar då om eldstaden är rätt installerad, täthet, om den uppfyller byggreglernas krav och om tillträdes och skyddsanordningar på tak är korrekt monterade.
Vi besiktar även äldre eldstäder om fastighetsägaren eller skorstensfejaren har misstankar om brister i eldstadsutrymme eller rökkanaler.

Efter en renovering av skorsten eller ett byte av eldstad skall besiktning utföras.
Vår skorstensfejaringenjör som utför dessa arbeten är Peder Nilsson som nås på telefon 070-6406304.

 Sotning av Eldstäder

 

Vid sotning av en lokaleldstad börjar vi i det rum som eldstaden står uppställd i med att kontrollera att luckorna/spjäll är stängd, Vi täcker även eldstaden med ett täckduk för att förhindra indamning av sot i rummet.

Vi klättrar sedan upp på taket och rensar rökkanalen på traditionellt sätt med viska, lod och lina. Kaminen rengörs noggrant, en sotig kamin värmer sämre och förbrukar mer ved och belastar därför miljön mer ( sämre verkningsgrad) och rökgastemperaturen ökar/stiger. Nedfallet av sot dammsugas upp och tas hand om för deponi. Vi kontrollerar draget och tackar för oss. Sotaren utför en tjänsteanteckning och om det är något som behöver meddelas, så görs det muntligt direkt eller skrivs ner som ett meddelande på fakturan.

 Energirådgivning

 
Spara pengar
Skorstensfejaren kan hjälpa dig att hitta rätt väg till lägre energikostnader och hitta hushållets ”dolda faror” – Inte minst för att undvika sk "sjuka hus-besvär".

När man funderar på att installera en eldstad är det viktigt att planera rätt inför valet vilken lokal eldstad man ska installera, eftersom det finns stora pengar att spara.
Det finns många typer av eldstäder att välja på och det kan vara klokt att ta sig tid att titta på flera modeller innan man bestämmer sig.

När man bestämt sig för vilken eldstad man ska ha, så är ett gott råd att ta kontakt med skorstensfejaren för att höra vilka krav som gäller enligt lagen om skydd mot olyckor.
Detta för att slippa onödiga och dyra ombyggnationer.

Utöver det som nämnts ovan kan skorstensfejaren även hjälpa dig ytterligare för att sänka dina kostnader genom att:
Sänka brandrisken genom att avlägsna sot, tjära och andra beläggningar.
Trimma in ditt system till att ge maximalt med värme till minimal bränsleåtgång.
Skyddsbehandla din oljepanna mot korrosion om den står oanvänd.
Hitta läckor och otätheter där dyrbar energi går förlorad.
Ekonomisota värmepannan.
Injustera ventilationsystem till rätta luftmängder.
Totalrengöra ventilationen för bättre inomhusklimat.

Vår skorstensfejaringenjör som utför dessa arbeten är Peder Nilsson som nås på telefon 070-6406304.

 Sprängbesiktning

 
Dessa uppdrag utföres i samband med pålning, sprängning eller markarbeten som kan orsaka sättningar i grunder och rökkanaler. Beställare är t ex Nitro Konsult.

I samband med sprängningar och andra markarbeten blir det lätt skador i skorstenar och eldstäder. Risken är störst för kakelugnar. För att inte behöva betala för gamla skador skall Du som tänker utföra sprängningsarbeten, beställa besiktning av kringliggande fastigheter. Efter sprängningsarbetena skall en efterbesiktning utföras. Hur denna typ av besiktning skall gå till finns fastställd i svensk standard SS 460 48 60.

 Takskyddsbesiktning

 
För att skorstenfejare, plåtslagare och andra ska kunna arbeta utan onödigt hög risk för olyckor finns särskilda regler för säkerhetsanordningar på tak. Det finns normer för husen när de byggs, men föreskrifterna för takskydd gäller retroaktivt för hus byggda före 1960.

Varje fastighetsägare är ansvarig för att reglerna följs i just hans fastighet. Underlåtelse att följa föreskrifterna kan få påföljder. Den ansvarige kan tvingas att åtgärda bristerna, eller också kan myndigheterna utföra åtgärderna på fastighetsägarens bekostnad.

 


 

Centrala Umeå | Holmsund | Obbola | Sävar | Holmön
Umeå första Sotningsdistrikt AB | Formvägen 8E 906 21 Umeå | Tel.090-18 62 65