Start Tjänster Arkiv Kontakt Information Produkter

 

 

 

 

OVK

Enligt lag måste ventilationssystemet underhållas och kontrolleras regelbundet. Dels måste man kontrollera att systemet är rätt installerat och dels att det fungerar som det ska.
Sedan den 1 januari 1992 gäller en ny lag (SFS 1991:1273) som föreskriver när och hur funktionskontrollen ska ske.

Vid den första besiktningen kontrolleras att
ventilationssystemet fungerar enligt gällande föreskrifter.
ventilationen är rätt justerad och att den fungerar som den ska.
ingen smuts, som kan spridas i byggnaden, finns i kanalerna.
det finns instruktioner och skötselanvisningar lättillgängliga.

Vid återkommande besiktning kontrolleras
att ventilationssystemet fungerar som det var tänkt när det togs i bruk.
samma 4 st punkter från första besiktning (se ovan)

De återkommande kontrollerna ska genomföras vart tredje till vart nionde år, beroende på typ av byggnad. Den som utför funktionskontroll skall vara sakkunnig och ha fått riksbehörighet av Boverket eller lokal behörighet av kommunen. Småhus behöver inte kontrolleras av certifierad kontrollant utan där har staten lagt ansvaret på den enskilde villaägaren att själv kontrollera systemet eller låta någon sakkunnig göra det. Skorstensfejaren har behörighet att utföra funktionskontrollen och har dessutom mångårig erfarenhet av ventilationsanläggningar och inregleringar.

För protokoll vid besiktningen
Om det vid kontrollen visar sig att det finns brister i ventilationssystemet, är husets ägare ansvarig för att dessa genast åtgärdas, annars kan husägaren i värsta fall dömmas till att betala vite.


Besiktning av eldstäder

När du har installerat en eldstad i din bostad ska den besiktas av behörig skorstensfejare före den tas i bruk. Vi kontrollerar då om eldstaden är rätt installerad, täthet, om den uppfyller byggreglernas krav och om tillträdes och skyddsanordningar på tak är korrekt monterade.
Vi besiktar även äldre eldstäder om fastighetsägaren eller skorstensfejaren har misstankar om brister i eldstadsutrymme eller rökkanaler.

Efter en renovering av skorsten eller ett byte av eldstad skall besiktning utföras.
Vår skorstensfejaringenjör som utför dessa arbeten är Peder Nilsson som nås på telefon 070-6406304.


Energirådgivning

Spara pengar
Skorstensfejaren kan hjälpa dig att hitta rätt väg till lägre energikostnader och hitta hushållets ”dolda faror” – Inte minst för att undvika sk "sjuka hus-besvär".

När man funderar på att installera en eldstad är det viktigt att planera rätt inför valet vilken lokal eldstad man ska installera, eftersom det finns stora pengar att spara.
Det finns många typer av eldstäder att välja på och det kan vara klokt att ta sig tid att titta på flera modeller innan man bestämmer sig.

När man bestämt sig för vilken eldstad man ska ha, så är ett gott råd att ta kontakt med skorstensfejaren för att höra vilka krav som gäller enligt lagen om skydd mot olyckor.
Detta för att slippa onödiga och dyra ombyggnationer.

Utöver det som nämnts ovan kan skorstensfejaren även hjälpa dig ytterligare för att sänka dina kostnader genom att:
Sänka brandrisken genom att avlägsna sot, tjära och andra beläggningar.
Trimma in ditt system till att ge maximalt med värme till minimal bränsleåtgång.
Skyddsbehandla din oljepanna mot korrosion om den står oanvänd.
Hitta läckor och otätheter där dyrbar energi går förlorad.
Ekonomisota värmepannan.
Injustera ventilationsystem till rätta luftmängder.
Totalrengöra ventilationen för bättre inomhusklimat.

Vår skorstensfejaringenjör som utför dessa arbeten är Peder Nilsson som nås på telefon 070-6406304.


Sprängbesiktning


Dessa uppdrag utföres i samband med pålning, sprängning eller markarbeten som kan orsaka sättningar i grunder och rökkanaler. Beställare är t ex Nitro Konsult.

I samband med sprängningar och andra markarbeten blir det lätt skador i skorstenar och eldstäder. Risken är störst för kakelugnar. För att inte behöva betala för gamla skador skall Du som tänker utföra sprängningsarbeten, beställa besiktning av kringliggande fastigheter. Efter sprängningsarbetena skall en efterbesiktning utföras. Hur denna typ av besiktning skall gå till finns fastställd i svensk standard SS 460 48 60.


Takskyddsbesiktning

För att skorstenfejare, plåtslagare och andra ska kunna arbeta utan onödigt hög risk för olyckor finns särskilda regler för säkerhetsanordningar på tak. Det finns normer för husen när de byggs, men föreskrifterna för takskydd gäller retroaktivt för hus byggda före 1960.

Varje fastighetsägare är ansvarig för att reglerna följs i just hans fastighet. Underlåtelse att följa föreskrifterna kan få påföljder. Den ansvarige kan tvingas att åtgärda bristerna, eller också kan myndigheterna utföra åtgärderna på fastighetsägarens bekostnad.

Centrala Umeå | Holmsund | Obbola | Sävar | Holmön
© 2004 Umeå första Sotningsdistrikt AB Formvägen 8E 906 21 Umeå Tel.090-18 62 65 Fax.090-18 62 68